Nahlašování vybraných potravin dle vyhlášky č. 320/2014 Sb.

Publikováno: 07.01.2015


Od 1. 1. 2015 je účinná vyhláška č. 320/2014 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin. Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu o potravinách (zákon č. 110/1997 Sb.), který v § 3d odst. 3 stanovuje povinnost provozovatele potravinářského podniku (dále jen „PPP") informovat příslušné dozorové orgány o příjmu vybraných druhů potravin z jiného členského státu EU nebo ze třetí země.
Vyhláška se vztahuje pouze na potraviny, jejichž místem určení je místo na území ČR, kde dochází k prvnímu příjmu, zacházení nebo manipulaci s potravinou. Tzn., že se týká všech, kdo první přijímají, zacházejí nebo manipulují s potravinou rostlinného původu včetně subjektů, které potraviny rostlinného původu dovezou a přímo prodávají, včetně různých typů pojízdných prodejen.
Potravinu má nahlásit provozovatel potravinářského podniku (dále jen „PPP“) v místě určení.

Seznam potravin rostlinného původu, na které se předpis vztahuje:

 • čerstvé ovoce druhu :
 1. broskve, včetně nektarinek
 2. hrušky,
 3. jablka,
 4. slívy a švestky
 5. pomeranče
 6. banány
 7. stolní hrozny révy vinné
 • čerstvá zelenina druhu :
 1. cibule a česnek,
 2. mrkev a celer bulvový,
 3. rajčata, papriky a okurky salátové,
 4. zelí hlávkové, květák a brokolice
 • brambory konzumní rané a brambory konzumní pozdní.
 • výrobky z révy vinné podle nařízení (EU) č. 1308/2013, o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty, vč. vinného rmutu, v obalech o objemu nad 2 l (neurčených konečnému spotřebiteli) a nebalené víno
 • vinné hrozny čerstvé, jiné než stolní hrozny
 • mák setý
 • doplňky stravy

Povinné informace, které musí PPP v místě určení dle vyhlášky poskytnout dozorovému orgánu:

 • druh potraviny přicházejícího na místo určení,
 • množství potraviny přicházejícího na místo určení,
 • členský stát a název a adresa provozovatele potravinářského podniku dodávajícího potravinu na místo určení,
 • adresa místa určení a příjemce potraviny
 • předpokládané datum příchodu potraviny na místo určení

Postup informování:

Informace o příchodu potraviny musí PPP doručit na příslušný krajský inspektorát SZPI, a to způsobem umožňující dálkový přenos dat, nejméně 24 hodin před příchodem potravin na místo určení.
Pro nahlášení potraviny se použije webový formulář na stránkách SZPI:
Postup pro registraci nahlašovatele potraviny a pro nahlášení potraviny:
1. Registrace
Registrace se provede na adrese: http://www.szpi.gov.cz/registrace-dovozce.aspx.
Všechny kolonky ve formuláři jsou povinné.
Po odeslání formuláře tlačítkem „Registrovat“ se odešle na uvedený kontaktní mail registrační formulář. Jeho potvrzením se registrace dokončí.
2. Nahlašování potravin
Nahlášení potravin se provádí na adrese: http://www.szpi.gov.cz/dovozy-prihlaseni.aspx, a to po uvedení mailu uvedeného do registračního formuláře a hesla vygenerovaného systémem, které bylo zasláno na mail uvedený v registračním formuláři.
Kolonky označené hvězdičkou (*) jsou povinné a bez jejich vyplnění se formulář neodešle.
Příjemce potraviny - vyplňuje se automaticky, dle registračních údajů nahlašovatele potraviny
Místo určení potraviny
Stejné jako adresa příjemce = zatrhávací okénko
 • pokud zůstane zatržené, je místem určení potraviny adresa nahlašovatele potraviny.
 • pokud se zatržítko odstraní, objeví se kolonky k vyplnění:
Název, , Adresa, Číslo popisné, Obec, PSČ, Kraj – název firmy, IČ, adresa, číslo popisné, obec, PSČ a kraj pro místo určení potraviny
Odesílatel potraviny
Položky Název, Adresa, Číslo popisné, Obec, PSČ, Země – jsou povinné
Informace o zásilce
Druh potraviny – vybere se z rolovacího seznamu
 • komodity jsou stanoveny daným předpisem
Země původu – vyplní se země původu potraviny, nikoli země odkud je potravina odesílána
Množství – vyplní se množství v kg – v rolovacím seznamu jednotek jsou vzhledem ke stanoveným komoditám zatím jen kg
Další kolonky KN, Název potraviny, Výrobce, Číslo šarže, DMT, DP, Počet balení, Druh balení a Předpokládaná prodejní jednotková cena v místě určeníjsou nepovinné

K předvyplnění lze použít i šablonu, a to výběrem na začátku hlášení. Popis uložení šablony - viz bod 3.
3.Vyplněné hlášení lze uložit jako šablonu využitelnou pro další nahlášení – ještě před odesláním hlášení pomocí tlačítka „uložit šablonu“ - šablonu je nutné si pojmenovat. Pokud se použije název již zadané šablony, šablona se přepíše.

4. Po vyplnění všech povinných kolonek se zmáčkne tlačítko „Odeslat“.

5. Po úspěšném odeslání se objeví okno „nahlášení proběhlo úspěšně“ – pokud chcete pokračovat v zadávání hlášení, zmáčknete tlačítko „OK“ a budete vráceni do nahlašovacího formuláře.
Pokud chcete přejít do seznamu nahlášení, použijete tlačítko „seznam nahlášení“ a budete přesměrováni do seznamu nahlášených potravin.

6. Po odkliknutí „OK“ zmizí dialogové okno a objeví se poslední vyplněné hlášení, které lze využít k vyplnění nového hlášení – při vyplňování více podobných hlášení tedy není nutné vyplňovat všechny kolonky znovu.

7. Na mail nahlašovatele potraviny přijde po úspěšném odeslání nahlášení potvrzovací mail s přiděleným registračním číslem a zároveň se nahlášená potravina objeví v Seznamu nahlášení, kde je vidět Datum podání hlášení, Registrační číslo, Odesílatel, Druh potraviny, Země původu a Datum příchodu potraviny. Nahlášení potraviny se automaticky odešle na příslušný inspektorát.

8. V části Změna údajů, hesla si nahlašovatel může změnit údaje, které vyplnil při registraci a které se automaticky vyplňují do hlášení potraviny. Zároveň lze změnit heslo vygenerované systémem.
Nenahlášení potraviny nebo nahlášení jiným způsobem je porušením právního předpisu.
 
Zdroj: SZPI


zpět