ISO 22000

Systémy bezpečnosti potravín

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) vytvorila v septembri roku 2005 normu ISO 22000 určenú pre aplikácie v akejkoľvek organizácii zapojenej do potravinárskeho reťazca.

Norma ISO 22000 špecifikuje požiadavky systému manažmentu bezpečnosti potravín organizácie. Požiadavky tohto systému sú náročnejšie než požiadavky, ktoré bežne vyžaduje legislatíva. Systém manažmentu bezpečnosti potravín vzájomne spája prvky už zmienených noriem s cieľom zaistiť bezpečnosť potravín v rámci celého potravinárskeho reťazca. Hlavnými prvkami sú interaktívna komunikácia, systém manažmentu a riadenia rizík.

Riadenie rizík

Efektívny systém riadenia rizík vyžaduje vyváženú integráciu programov nevyhnutných predpokladov podrobného plánu HACCP. Norma ISO 22000 spája princípy HACCP s programami nevyhnutných predpokladov (ako napr. v BRC a IFS) použitím analýzy rizika za účelom stanovenia stratégie, ktorá sa použije k zaisteniu riadenia týchto rizík. To rozdeľuje programy nevyhnutných predpokladov na čiastkové programy: infraštruktúra, údržba a prevádzka. Plán HACCP sa používa k riadeniu kritických kontrolných bodov stanovených za účelom eliminácie, prevencie alebo redukcie rizík špecifických pre bezpečnú výrobu potravín podľa výsledkov analýzy rizík. Organizácia tak má možnosť rozhodnúť sa, či nebezpečenstvo, ktoré identifikovala, bude riadiť ako kritický kontrolný bod, alebo bude aktivovať program nevyhnutných predpokladov, t.j. s využitím zásad praxe (výrobná, laboratórna, poľnohospodárska apod.).

Ambíciou normy ISO 22000 je nájsť uplatnenie vo všetkých organizáciách zapojených do potravinárskeho reťazca, tzn. od poľnohospodárskej prvovýroby až po maloobchodný predaj alebo verejné stravovanie. Túto normu môžu teda aplikovať nielen organizácie poľnohospodárskej prvovýroby (pestovatelia, chovatelia, výrobcovia krmív) ale i obchodné či dopravné spoločnosti, distribútori a ďalšie firmy priamo či nepriamo zapojené do počiatku potravinárskeho reťazca (napr. upratovacie spoločnosti, dodávatelia služieb DDD, výrobcovia obalov apod.). Keďže norma ISO 22000 nezahrňuje konkrétne požiadavky na tzv. programy nevyhnutných predpokladov, zatiaľ nemôže byť uznaná Globálnou iniciatívou pre bezpečnosť potravín (GFSI).

V súčasnej dobe prebieha revízia tejto normy a predpokladaný dátum vydania je začiatok roka 2017.